Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIAL ARRAZAOS SLU
NIF B66622556
ADREÇA SOCIAL PLAÇA TETUAN 3 BAIXOS, 08010 BARCELONA
ADREÇA ELECTRÒNICA comunicacion365@silemabcn.com
TELÈFONS 93 417 26 78
REGISTRE MERCANTIL tom 45035, foli 70, full B474972 e inscripció 1
OBJECTE PRINCIPAL Venda de productes alimenticis

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ARRAZAOS SLU amb NIF B66622556 i domicili social situat en PLAÇA TETUAN 3 BAIXOS, 08010 BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ARRAZAOS SLU té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la pàgina web
Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima:El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cesions: No es preveuen
Transferencies internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari Web
Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió del compliment normatiu
Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d'una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions Comercials
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de la compra
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar la seva compra, així com per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte entre totes dues parts
Termini de conservació: durant el termini necessari per a gestionar la compra dels productes o serveis adquirits incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular
Base legítima: L'execució d'un contracte
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades podran ser comunicats en cas de ser necessari a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió econòmica i administrativa
Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O.7/2012
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de les reserves
Finalitat: Registre i gestió de les reserves
Termini de conservació: 3 anys, en compliment de l'Orde INT/1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres-registro i parts d'entrada de viatgers en establiments d'hostaleria i altres anàlegs
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a l'Agència Tributària, Bancs i Caixes, Forces i Cossos de Seguretat i autoritats competents amb la finalitat de complir amb les obligacions administratives i de seguretat establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

*ARRAZAOS SLU informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d'Accés : És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.
 • Dret de Rectificació : És el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de ARRAZAOS SLU, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament : És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió : És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que es preveu en el propi *RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació d'aquests, dintre del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat : El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició : És el dret de l'usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ARRAZAOS SLU.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d'un escrit a l'adreça PLAÇA TETUAN 10 BAIXOS, 08010 BARCELONA (a l'atenció de ARRAZAOS SLU) o bé a través del correu electrònic comunicacion365@silemabcn.com .
 • L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:
 • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l'informarà de com ho pot fer i l'adreça a la qual ha d'enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Domicili a l'efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l'informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

ARRAZAOS SLU es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

DARRERA ACTUALITZACIÓ: 21 de febrer de 2021

Producte afegit a la teva llista de desitjos